RODO Polityka Przechowywania Danych

POLITYKA PRZECHOWYWANIA DANYCH

1.Wprowadzenie

 Poniższa  polityka przechowywania i usuwania danych osobowych (zwana dalej „Polityką”) określa wewnętrznie obowiązujące ogólne ramy przechowywania i usuwania danych osobowych we wszystkich podmiotach Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Piątnica Sp. z o.o. (zwanych dalej „Spółką”).

 Ogólne ramy prawne dotyczące przechowywania i bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki oraz podejrzenia braku zgodności należy w pierwszej kolejności zgłaszać  po przez korespondencję mailową bądź listowną na adresy wskazane na stronie www.piatnica.net bądź www.piatnicahurt.pL

2.Informacje ogólne

Spółka gromadzi, przetwarza i przechowuje różnego rodzaju dane osobowe, w tym dane aktualnych, byłych i przyszłych członków, klientów, dostawców, kontrahentów, partnerów handlowych, aktualnych i byłych pracowników, kandydatów do pracy, itd.

Dane takie mogą znajdować się w rejestrach prowadzonych w formie papierowej i/lub być przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach, stronach internetowych, w bazach danych, komputerach, rozwiązaniach dostępnych w chmurze, systemach poczty elektronicznej, kopiach bezpieczeństwa i/lub na innych nośnikach.

Dane takie podlegają szczególnej ochronie prawnej oraz przepisom dotyczącym ich zbierania, wykorzystywania,  przechowywania, itp. Informacje winny być wystarczające i odpowiednie, a ich zakres nie powinien być szerszy niż wymagany do realizacji celów, dla których są zbierane i przetwarzane, przy czym przetwarzanie danych winno być zorganizowane w taki sposób, aby dane były na bieżąco aktualizowane, a dane nieprawidłowe i wprowadzające w błąd nie były przetwarzane.

Ponadto dane osobowe winny być także przetwarzane w sposób zasadny i profesjonalny, co oznacza m.in. że zawsze powinny istnieć podstawy prawne przetwarzania. Podstawę prawną może stanowić  na przykład fakt, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, że przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, że przetwarzanie prowadzone jest, aby zrealizować zgodny z prawem cel, a uwzględnianie praw osób, których dane dotyczą nie wykracza poza realizację celu, ponieważ w danym przypadku przetwarzanie wynika z obowiązujących przepisów prawa, itp.

Dane osobowe winny być przechowywane w sposób bezpieczny i tylko wówczas, gdy jest to konieczne ze względu na cel, w jakim są one przetwarzane przez Spółkę. Dane osobowe winny być przechowywane, a następnie usuwane, w sposób zgodny z zasadami i procedurami określonymi w niniejszej Polityce, w tym zgodnie ze wszelkimi szczególnymi zasadami wewnętrznymi.

Aby dane osobowe nie były przechowywane przez okres dłuższy niż to konieczne ustalone zostały terminy okresowych przeglądów i/lub usuwania danych osobowych. W przypadku, gdy dana informacja nie jest już potrzebna, należy ją usunąć lub poddać anonimizacji, aby uniemożliwić identyfikację osoby, której dane dotyczą. Niezależnie od powyższego,

Okres przechowywania danych zależy w dużej mierze od wymogów określonych przez Spółkę lub wymogów branży; tj. od celu przetwarzania, w tym m.in. celu, w jakim dane są wykorzystywane oraz od innych wymogów prawnych, wymogów określonych przez organy władzy i organy regulacyjne, i od zwyczajów przyjętych w danej branży.

Dostęp do danych osobowych winien być ograniczony wyłącznie do tych osób w Spółce (lub podmiotów zewnętrznych, jakim udzielono dostępu jako podmiotom przetwarzającym), które muszą mieć do nich dostęp w celu realizacji określonego celu przetwarzania.

3.Definicje

Poniżej wyszczególnione zostały definicje niektórych istotnych terminów prawnych dotyczących danych osobowych:

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Osoby, których dane dotyczą oznacza wszystkie zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę.

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Usuwanie Nieodwracalne usunięcie (skasowanie) danych osobowych ze wszystkich nośników, na których są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie.

4.Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są różne dla poszczególnych części, obszarów i działów Spółki zajmujących się przetwarzaniem danych, podobne różnice występują w przypadku okresów przetwarzania i przechowywania danych osobowych. 

Poniżej znajduje się opis ogólnych ram dotyczących przechowywania danych osobowych oraz wytycznych w zakresie okresów ich przechowywania mających zastosowanie do poszczególnych celów przetwarzania danych w oparciu o wybrane obszary działalności Spółki i obszary biznesowe. Spółka będzie stosowała się do ogólnych terminów usuwania danych realizując proces systematycznego/ciągłego ręcznego usuwania danych.

W przypadku, gdy podmiot, którego dane dotyczą wyraźnie zgłosił chęć skorzystania z prawa do usunięcia danych, żądanie takie zostanie spełnione, o ile obowiązek jego spełnienia wynika z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W takim przypadku należy dokonać szczegółowego przeglądu przetwarzanych danych osobowych.

Zanim dane osobowe zostaną usunięte należy wziąć pod uwagę fakt, że przetwarzanie prowadzone jest zwykle w oparciu o różne podstawy prawne.

5.Przetwarzanie danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę

Niniejsza część poświęcona jest przetwarzaniu danych osobowych dotyczących  subskrybentów newslettera.

Spółka przetwarza zwykłe dane kontaktowe oraz dotyczące jej klientów dane odnoszące się do zakupów niezbędne w celu przetworzenia zamówienia, przesłania potwierdzenia zamówienia, otrzymania reklamacji, przekazania wytycznych, itp. Z reguły informacje dotyczące klientów usuwane są po upływie pięciu lat od końca roku finansowego, w którym klient złożył zamówienie lub dokonał zakupu. Niemniej jednak, prosimy także zapoznać się z poniższą tabelą, w której wyszczególnione zostały zasady usuwania obowiązujące w przypadku poszczególnych typów członków/klientów, w tym sposoby, w jakie spółka definiuje nieaktywność oraz to, kiedy dane zostaną Usunięte, itp.

Dostęp do danych osobowych dotyczących aktualnych i byłych  subskrybentów newslettera posiadają tylko ci pracownicy, którym określone dane osobowe potrzebne są przy realizacji obowiązków służbowych. W przypadku sporu z członkiem wszelkie stosowne dane osobowe zostają zabezpieczone do momentu, gdy spór zostanie ostatecznie zakończony prawomocnym wyrokiem sądu lub w podobny sposób.

W przypadku aktywnych klientów Spółka zabezpiecza wszystkie dotyczące ich dane osobowe. Głównym celem tego procesu jest bieżące zarządzanie członkostwem i zapewnienie Spółce dostępu do ogólnej historii dotyczącej danego członka, w tym możliwości obsługi  w najszerszym możliwym zakresie oraz w celu analizy danych, itp.

W niniejszej części zostały zdefiniowane poszczególne rodzaje klientów i kontrahentów , jakie występują w spółce Piątnica, sposoby, w jakie Spółka definiuje nieaktywnych/aktywnych członków, dane podlegające usunięciu, terminy usunięcia danych oraz procedury ich usuwania.

Newsletter

brak Konta

zapisanie się do Newslettera (np. za pomocą kanałów internetowych, przy zakupie bez rejestracji, w drodze przesłania danych z punktu sprzedaży detalicznej, itp.)

W jaki sposób Spółka definiuje nieaktywnego subskrybenta Newslettera?

Nieaktywny subskrybent Newslettera to osoba, która nie otworzyła e-maila ani nie kliknęła na e-mail

Jakie Dane osobowe zostaną Usunięte w przypadku, gdy status zapisania się do Newslettera zostanie określony jako nieaktywny?

Wszystkie Dane osobowe, takie jak: Usunięte zostaną imię i nazwisko, płeć, adres e-mail .

Pełne Usunięcie. Kiedy nastąpi Usunięcie Danych osobowych?

 Dane osobowe zostaną Usunięte jeżeli status Zapisania się do Newslettera pozostanie w stanie nieaktywności.

W jaki sposób Spółka dokonuje Usunięcia Danych osobowych?

Jakie Dane osobowe zostaną Usunięte w przypadku nieaktywnego posiadacza konta?

Wszystkie Dane osobowe, takie jak: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, kod pocztowy,  numer telefonu, , data urodzenia, lista życzeń, zakup. Oznacza to pełne Usunięcie.

6.Kontrola.

Wszystkie poszczególne obszary i działy Spółki są odpowiedzialne za opracowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, stałe monitorowanie  w celu zapewnienia zgodności z zasadami przechowywania danych.

7.Zmiany i uaktualnienia

Do czego Spółce potrzebne są dane osobowe?

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piątnica sp . z o.o. wykorzystuje informacje uzyskiwane w trakcie interakcji z użytkownikami i innymi klientami oraz niektórymi podmiotami zewnętrznymi w celu dostarczania produktów i usług najwyższej jakości.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piątnica sp. z o.o.  szanuje prawo do prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i uznaje znaczenie ochrony zbieranych o nich informacji. W tym celu spółka opracowała procedury, dzięki którym dane osobowe użytkowników są przetwarzane w sposób odpowiedzialny.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat rodzajów materiałów, jakie są zbierane przez spółkę oraz sposobów ich zbierania; celów, dla których są one zbierane i wykorzystywane; praw i możliwości użytkowników w zakresie wykorzystywania przez spółkę ich danych, itp. Spółka zwraca się do użytkowników z prośbą o zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.


Niektóre części niniejszej polityki odnoszą się szczególnie do zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy rejestrują się w celu założenia konta na stronie www.piatnica.net oraz www.piatnicahurt.pl.

DEFINICJE:

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Wykorzystywany przez spółkę termin ‘przetwarzanie’ oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto administruje danymi?

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piątnica sp.z o.o. określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z zakresu prywatności, a także w przypadku pytań dotyczących powierzonych spółce danych osobowych użytkownicy winni kontaktować się ze spółką. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie www.piatnica.net oraz www.piatnicahurt.pl .

Jakie dane osobowe są zbierane?

Spółka prowadzi wszelkie działania ściśle przestrzegając zasad etycznych i wymogów prawnych oraz zapewniając ochronę prywatności wszystkim użytkownikom jej stron internetowych. Dlatego też sposób zbierania i przechowywania informacji, w tym danych osobowych, zależy od sposobu korzystania ze stron internetowych i powiązanych usług. Spółka nie zbiera danych wrażliwych.

8.Dane zbierane w trakcie interakcji ze spółką

Różne technologie mogą być wykorzystywane na stronach internetowych spółki i w celu ich udoskonalenia, uczynienia ich bardziej przyjaznymi dla użytkownika, wydajnymi i bezpiecznymi. Użycie technologii może prowadzić do automatycznego zbierania danych osobowych przez spółkę lub podmioty zewnętrzne w jej imieniu. Przykładami takich technologii są pliki cookies, pliki cookies typu flash i analityka internetowa.

Na stronie internetowej spółki mogą się od czasu do czasu pojawiać linki z i do stron internetowych jej partnerów i podmiotów powiązanych. W przypadku kliknięcia na taki link należy pamiętać, że dla stron internetowych, do których takie linki kierują obowiązuje odrębna polityka prywatności, za którą spółka nie odpowiada. Przed podaniem na takich stronach jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z daną polityką.

Dane behawioralne (clickstreamowe)

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową spółki następuje przesłanie danych z jego przeglądarki na serwer spółki. Dzięki takim danym spółka może zoptymalizować oferowane usługi oraz poprawić komfort korzystania ze swoich stron internetowych . Dane są automatycznie zbierane przez spółkę lub podmiot zewnętrzny w jej imieniu.


Informacje o komputerach użytkowników mogą być zbierane na potrzeby administrowania systemem a także w celu raportowania informacji zbiorczych dla celów wewnętrznej analizy marketingowej. Są to dane dotyczące działań i wzorców stosowanych przez użytkownika w trakcie przeglądania stron i aplikacji, które mogą obejmować:

 • Adres IP użytkownika
 • Datę i czas odwiedzin
 • Odsyłający adres URL (strona, z której użytkownik został przekierowany)
 • Odwiedzane strony oraz sposób poruszania się użytkownika po stronie internetowej spółki
 • Informacje nt. wykorzystywanej przeglądarki (rodzaj, wersja, system operacyjny, itp.)

Pliki cookies

Na swojej stronie internetowej spółka korzysta z plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z Polityką dotyczącą plików cookies spółki, aby uzyskać więcej informacji o sposobie korzystania przez spółkę z plików cookies oraz o polityce prywatności dotyczącej stron, z których narzędzi do analizy sieci korzysta spółka lub których zintegrowane wtyczki posiada na swoich stronach.

Technologie retargetowania

Na swoich stronach internetowych  spółka korzysta z technologii retargetowania. Umożliwia jej to kierowanie spersonalizowanych reklam bezpośrednio do użytkowników, którzy wykazali już zainteresowanie jej produktami i/lub dokonali zakupów za pośrednictwem stron internetowych partnerów spółki.

Technologie retargetowania służą do analizy plików cookies użytkowników i wyświetlania reklam w oparciu o dotychczasową historię surfowania po Internecie. 

Dane dostarczane przez użytkowników

Obok danych zbieranych w sposób automatyczny, spółka przetwarza także dane dostarczone przez użytkowników. Obejmują one m.in.:

 • Dane osobowe identyfikujące użytkownika jako osobę fizyczną, tj. informacje kontaktowe, stanowisko, włącznie z imieniem(imionami) i nazwiskiem(ami), adresem(ami) do faktury, kodem, datą urodzenia, , numerem telefonu, adresem e-mail. Użytkownicy, którzy przekazują dane osobowe osoby trzeciej winni upewnić się, że posiadają uprawnienia do udostępniania takich informacji spółce.
 • Informacje podane przez użytkownika w momencie rejestracji w celu założenia konta..
 • Informacje dostarczane nam za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych takich jak Facebook czy Instagram.
 • Informacje, jakie użytkownicy przesyłają i udostępniają za pośrednictwem strony internetowej spółki w trakcie korzystania z jej usług.
 • W przypadku użytkowników, którzy założyli konto internetowe: preferencje i zainteresowania zapisane na profilu.
 • Jeżeli użytkownicy kontaktują się ze spółką, spółka może przechowywać zapis korespondencji.
 • Jeżeli użytkownicy kontaktują się ze spółką w celu zgłoszenia problemu ze stroną internetową lub w celu uzyskania wsparcia technicznego i/lub wsparcia biura obsługi klienta, spółka może przechowywać zapis korespondencji lub rozmowy.

Użytkownik może zostać także poproszony przez spółkę o wypełnienie ankiety dla celów badawczych, choć nie jest zobowiązany do wzięcia w niej udziału. Cechą charakterystyczną wszystkich tych danych jest fakt, że zostały dobrowolnie podane przez użytkowników. Spółka wykorzystuje przekazane informacje w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje dane osobowe i sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych.

W jaki sposób spółka przetwarza zebrane dane?

Po tym, jak użytkownik zarejestruje konto na www.piatnica.net lub www.piatnicahurt.pl , spółka może przetwarzać jego dane osobowe w następujący sposób:

 • Pilnując, aby treści z jej strony internetowej były prezentowane na komputerze użytkownika w najbardziej efektywny sposób.
 • W celach dotyczących zamówienia użytkownika; np. aby powiadomić użytkownika o statusie zamówienia lub dostawy; aby spełnić jego żądania, takie jak udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące produktów; aby pomóc użytkownikowi znaleźć najbliższy sklep; aby zrealizować zamówienie; aby przetworzyć dane z jego karty płatniczej i/lub aby świadczyć usługi z zakresu obsługi klienta.
 • Weryfikacja tożsamości użytkownika oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie kierowane przez niego pytania; przetwarzanie próśb użytkownika i zapewnianie mu najlepszej możliwej obsługi.
 • Realizacja przez spółkę wszelkich zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy spółką a użytkownikiem.
 • Umożliwienie użytkownikowi skorzystania z interaktywnych funkcji usług(i) spółki, gdy wyrazi takie życzenie.
 • W celu przekazania użytkownikowi informacji o zmianach w zakresie usług, terminów, warunków i polityk i/lub innych informacji administracyjnych.
 • W celu powiadomienia użytkownika o korzyściach i usługach związanych z posiadaniem konta na piatnica.net lub www.piatnicahurt.pl . Na potrzeby administrowania i zarządzania dokumentacją.
 • W celu zarządzania kontem użytkownika konta na stronie.
 • W celu przechowywania Listy życzeń stworzonej przez użytkownika i umożliwienia użytkownikowi udostępnienia Listy życzeń innym..
 • W celu umożliwienia użytkownikowi wzięcia udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach oraz w celu administrowania takimi działaniami. W przypadku niektórych z ww. działań mogą obowiązywać dodatkowe zasady, w których zawarte mogą być dodatkowe informacje na temat stosowanych przez spółkę metod wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.
 • Dostosowanie treści użytkownika na stronie internetowej spółki w celu zapewnienia mu spersonalizowanych ofert.
 • Zapobieganie wszelkim przypadkom nadużyć i oszustw i/lub wykrywanie takich przypadków.

Za zgodą użytkownika, spółka może kontaktować się z nim bezpośrednio wykorzystując dostarczone przez niego dane (np. korzystając z usług pocztowych, e-maili, wiadomości tekstowych, telefonu lub jakichkolwiek innych środków elektronicznych) w celach marketingowych, reklamowych czy przeprowadzenia badania rynku.

9.Podstawy prawne

W sytuacji, gdy użytkownik dokonuje zakupu produktu w sklepie internetowym, zakłada konto lub zawiera ze spółką umowę innego rodzaju, spółka przetwarza w tym celu zwyczajowe dane osobowe. Spółka może także przetwarzać zwyczajowe dane osobowe w sytuacji, gdy użytkownik np. zwraca się do niej z pytaniem lub innymi kwestiami, przed podjęciem decyzji o zwarciu umowy ze spółką. Podstawy prawne przetwarzania przez spółkę danych osobowych użytkownika określa art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w sprawie danych osobowych (UE) 206/679 (RODO), ponieważ przetwarzanie przez spółkę danych osobowych użytkownika jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub w celu obsługi zapytań i innych kwestii, jakie pojawią się przed zawarciem umowy.

Spółka może także przetwarzać zwykłe dane osobowe użytkownika na podstawie zasad określonych w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają prawo do prywatności i wolności użytkownika. Spółka ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika (imię i nazwisko oraz adres e-mail) zarówno dla celów marketingowych jak i analitycznych. Prawnie uzasadniony interes spółki oparty jest na preferencjach użytkownika, chodzi o to, aby spółka mogła lepiej dostosować swoją ofertę pod jego kątem – i oferować dzięki temu produkty i usługi, które lepiej spełniają potrzeby i życzenia użytkownika. Ponadto spółka ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika do celów analitycznych.

Ujawnianie danych osobowych

Traktowanie danych osobowych użytkownika z najwyższą starannością i zapewnienie ich poufności to jedna z podstawowych wartości spółki. Jeżeli jest to wymagane przez prawo dane użytkownika zostaną ujawnione osobom trzecim

W określonych sytuacjach spółka może ujawnić swoim partnerom dane nieosobowe w formie anonimowej. Takie dane nieosobowe mogą obejmować informacje o liczbie osób odwiedzających stronę internetową .

Użytkownicy winny pamiętać, że wszelkie informacje umieszczane i ujawniane w czasie interakcji ze spółką  (np. dane osobowe zawarte w przekazywanych zdjęciach, opowieściach, komentarzach czy filmach wideo) staną się publiczne i mogą być dostępne dla osób odwiedzających stronę jak i trafić do publicznej wiadomości. 


Spółka może ujawnić informacje dotyczące użytkownika w zakresie, w jakim takie ujawnienie lub udostępnienie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia wymogów prawnych, nakazu sądowego czy decyzji innego właściwego organu, jak również w celu realizacji lub stosowania polityki prywatności spółki i innych umów; lub w celu zapewnienia ochrony praw, własności czy bezpieczeństwa spółki, jej pracowników oraz klientów lub innych podmiotów. Dotyczy to wymiany informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i obniżenia ryzyka kredytowego. 

Prawa użytkowników 

Użytkownicy przekazują spółce dane osobowe za pośrednictwem jej stron internetowych i kanałów w pełni dobrowolnie. Użytkownicy, którzy nie zdecydują się podać żądanych informacji, mogą być pozbawieni prawa do niektórych korzyści przysługujących klientom. W określonych przypadkach tylko użytkownicy, którzy przekazali spółce swoje dane osobowe mogą składać zamówienia na produkty, korzystać z pewnych usług czy też w inny sposób skorzystać z działań i ofert dostępnych na stronach internetowych. Spółka gwarantuje użytkownikom wiele możliwości, zależnie od faktycznych okoliczności, zachowania kontroli nad ich danymi. Możliwości te obejmują wyświetlanie i edytowanie danych przez Internet. Spółka może także umożliwić rezygnację z subskrypcji usług, usunięcie konta użytkownika oraz przekazać informację o posiadanych danych. 

Użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i ich zmiany po zalogowaniu się do konta na www.piatnica.net  lub www.piatnicahurt.pl  i wprowadzeniu danych profilu konta.


Jeżeli jakiekolwiek informacje przekazane spółce przez użytkownika uległy zmianie, np. jeżeli zmienił się adres e-mail użytkownika czy inne jego dane kontaktowe, a także jeżeli użytkownik chciałby anulować rejestrację, winien poinformować o tym spółkę poprzez edycję danych na stronie.

Generalnie użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych

Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do niektórych danych osobowych przekazanych spółce. Kierując korespondencję do spółki ,użytkownik może uzyskać informację o tym, jakie dane spółka posiada i przetwarza oraz w jakim celu.

Użytkownik może także uzyskać dostęp do swoich danych osobowych logując się do swojego konta na stronie www.piatnia.net bądź www.piatnicahurt.pl wprowadzając dane profilu konta. 

Prawo do zmiany i/lub usunięcia swoich danych osobowych

Użytkownik ma prawo do żądania korekty, uzupełnienia, usunięcia oraz zablokowania swoich danych osobowych przechowywanych przez spółkę. W tym celu użytkownik winien przesłać żądanie na adres mailowy znaleziony na stronie www.piatnica.net bądź www.piatnicahurt.pl. Bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu żądania użytkownika, spółka zastosuje się do jego żądania. Jeżeli z jakiegoś powodu spełnienie żądania użytkownika nie będzie możliwe, spółka się z nim skontaktuje.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną spółce zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgodny nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z po przez kontakt znaleziony na stronie www.piatnica.net bądź www.piatnihurt.pl

11.Bezpieczeństwo informacji i integralność danych

Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed przypadkowym czy niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w szczególności w sytuacji, gdy ich przetwarzanie wiąże się z przesyłaniem danych w sieci oraz przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem przypadkami ich przetwarzania i nadużyciami.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piątnica sp. z o.o.  korzysta z zewnętrznych podmiotów przetwarzania danych, którym powierza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Podmioty przetwarzania danych wynajęte przez spółkę , przetwarzają dane osobowe wyłącznie w oparciu o instrukcje przekazane przez spółkę  i maja prawny obowiązek ścisłego przestrzegania procedur bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych.

12.Serwisy społecznościowe 

Na stronach internetowych i w aplikacjach (mobilnych) spółki udostępniane są wtyczki społecznościowe do różnych serwisów społecznościowych. Jeżeli użytkownik wejdzie w interakcję z serwisem społecznościowym jego aktywność na stronie internetowej spółki także będzie dostępna dla serwisów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter.


Jeżeli w czasie odwiedzin jednej ze stron internetowych spółki lub jej aplikacji (mobilnych) użytkownik zaloguje się do któregoś z tych serwisów społecznościowych, strona serwisu może dodać informacje znajdujące się na stronie do jego profilu. Jeżeli użytkownik korzysta z jednej z wtyczek społecznościowych, informacje takie mogą zostać przekazane na stronę serwisu społecznościowego. Jeżeli użytkownik nie chce, aby doszło do przeniesienia danych powinien wylogować się ze strony serwisu przed wejściem na dowolną ze stron internetowych czy aplikacji (mobilnych) spółki. Spółka nie może zapobiec zbieraniu danych ani przekazywaniu informacji za pomocą wtyczki społecznościowej. Użytkownik powinien skrupulatnie zapoznać się z polityką prywatności danego serwisu społecznościowego w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zbierania i przekazywania danych osobowych, przysługujących mu praw oraz tego, jak wybrać odpowiednie ustawienia prywatności.

Ponadto, w celu poprawy doświadczeń użytkownika i postrzegania marki dane użytkownika mogą zostać przekazane podmiotowi zewnętrznemu (np. Facebookowi) w celu przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych i prywatności. 

13.Zmiany niniejszej polityki

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piątnica sp. z o.o.  zobowiązuje się przestrzegać podstawowych zasad prywatności i ochrony danych. Z tego względu spółka dokonuje systematycznych przeglądów polityki prywatności, aby była ona aktualna i zgodna z zasadami prywatności i ochrony danych. Do niniejszej polityki prywatności mogą być w odpowiednim czasie wprowadzane zmiany w związku z rozwojem Internetu i pojawieniem się nowych możliwości oraz w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany dokonane w przyszłości przez spółkę w jej polityce prywatności zostaną opublikowane na jej stronie, a w stosownych przypadkach, użytkownik może zostać o nich poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.